๐Ÿ“ 100% Templatable Lovelace Configurations

Iโ€™m trying to have an SVG icon moving around over everything of the dashboard, (mimik a robot vacuum cleaning the house) with this JS code. The JS code wonโ€™t seem to make it move, is there some limitation with HA or i made a mistake?

type: custom:config-template-card
entities: []
card:
 type: custom:html-template-card
 content: |
  <div id="vacuum">
   <img src="/local/appliances/robot_shark_anime_thickW.svg" width="50px" height="50px" />
  </div>
  <script>
   $(document).ready(function(){
     animateDiv();  
   });

   function makeNewPosition(){
     var h = $(window).height() - 50;
     var w = $(window).width() - 50;
     
     var nh = Math.floor(Math.random() * h);
     var nw = Math.floor(Math.random() * w);
     
     return [nh, nw];  
   }

   function animateDiv(){
     var newq = makeNewPosition();
     var oldq = $('#vacuum').offset();
     var speed = calcSpeed([oldq.top, oldq.left], newq);
     
     $('#vacuum').animate({ top: newq[0], left: newq[1] }, speed, function(){
      animateDiv();    
     });
   }

   function calcSpeed(prev, next) {
     var x = Math.abs(prev[1] - next[1]);
     var y = Math.abs(prev[0] - next[0]);
     
     var greatest = x > y ? x : y;
     var speedModifier = 0.1;

     var speed = Math.ceil(greatest / speedModifier);
     return speed;
   }
  </script>