Lịch đám giỗ

//Cảm Ơn thuật toán lịch âm của Hồ Ngọc Đức
//https://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/calrules.html
//[email protected]
//2019

class LichDamGio extends HTMLElement {
set hass(hass) {
if (!this.content) {
const card = document.createElement(‘ha-card’);
card.header = ‘’;
this.content = document.createElement(‘div’);
this.content.style.padding = ‘0px’;
card.appendChild(this.content);
this.appendChild(card);
}

const ABOUT ="Copyright © 2019 [email protected]"
const date = new Date();
var NGAYGIO = [
    { n: 1, t: 1, a: 'Cậu Sâm' },
    { n: 9, t: 2, a: 'Gì Quý' },
    { n: 20, t: 3, a: 'Mẹ Vợ' },
    { n: 13, t: 10, a: 'test Ngoại' },
    { n: 12, t: 9, a: 'Bà Nội' },
    { n: 10, t: 10, a: 'test Ngoại' },
    { n: 13, t: 12, a: 'Ông Nội' },
    { n: 17, t: 9, a: 'Bà Ngoại' },
    { n: 24, t: 12, a: 'Ông Ngoại' },
    { n: 11, t: 10, a: 'test Ngoại' }
  ];
var thu = ["CN","T.Hai", "T.Ba","T.Tư","T.Năm", "T.Sáu", "T.Bảy"], vimm = ["Một", "Hai", "Ba", "Bốn", "Năm", "Sáu", "Bẩy", "Tám", "Chín", "Mười", "Mười Một", "Mười Hai"], can = ["Giáp", "Ất", "Bính", "Đinh", "Mậu", "Kỷ", "Canh", "Tân", "Nhâm", "Quý"], chi = ["Tí", "Sửu", "Dần", "Mão", "Thìn", "Tị", "Ngọ", "Mùi", "Thân", "Dậu", "Tuất", "Hợi"], gio_hd = ['110100101100', '001101001011', '110011010010', '101100110100', '001011001101', '010010110011'], lunar = [{ n: 1, t: 1, l: "Tết Nguyên Đán" },{ n: 2, t: 1, l: "Mùng 2 Tết" },{ n: 3, t: 1, l: "Mùng 3 Tết" },{ n: 15, t: 1, l: "Tết Nguyên tiêu" },{ n: 3, t: 3, l: "Tết Hàn thực" },{ n: 10, t: 3, l: "Giỗ Tổ Hùng Vương" },{ n: 15, t: 4, l: "Lễ Phật Đản" },{ n: 5, t: 5, l: "Tết Đoan ngọ" },{ n: 15, t: 7, l: "Vu Lan" },{ n: 15, t: 8, l: "Tết Trung thu" }, { n: 9, t: 9, l: "Tết Trùng Củu" },{ n: 10, t: 10, l: "Tết Thường Tân" },{ n: 15, t: 10, l: " Tết Hạ Nguyên" },{ n: 23, t: 12, l: "Ông Táo chầu trời" }],
  TK13 = [0x226da2,0x4695d0,0x3349dc,0x5849b0,0x42a4b0,0x2aaab8,0x506a50,0x3ab540,0x24bb44,0x48ab6,0x3495b0,0x205372,0x464970,0x2e64f9,0x5454b0,0x3e6a50,0x296c57,0x4c5ac0,0x36ab60,0x2386e,0x4892e0,0x30c97c,0x56c960,0x40d4a0,0x2adaa8,0x4eb550,0x3a56a0,0x24adb5,0x4c25d0,0x3492e,0x1ed2b2,0x44a950,0x2ed4d9,0x52b2a0,0x3cb550,0x285757,0x4e4da0,0x36a5b0,0x225574,0x4852b,0x33a93c,0x566930,0x406aa0,0x2aada8,0x50ab50,0x3a4b60,0x24aae4,0x4aa570,0x365270,0x1f526,0x42e530,0x2e6cba,0x5456a0,0x3c5b50,0x294ad6,0x4e4ae0,0x38a4e0,0x20d4d4,0x46d260,0x30d53,0x56b520,0x3eb6a0,0x2b56a9,0x505570,0x3c49d0,0x25a1b5,0x4aa4b0,0x34aa50,0x1eea51,0x42b52,0x2cb5aa,0x52ab60,0x3e95b0,0x284b76,0x4e4970,0x3864b0,0x22b4b3,0x466a50,0x306b3b,0x565ac,0x40ab60,0x2b2ad8,0x5049e0,0x3aa4d0,0x24d4b5,0x48b250,0x32b520,0x1cf522,0x42b5a0,0x2c95e,0x5295b0,0x3e49b0,0x28a576,0x4ca4b0,0x36aa50,0x20ba54,0x466d40,0x2ead6c,0x54ab60,0x409370],
  TK14 = [0x2d49b8,0x504970,0x3a64b0,0x246ca5,0x48da50,0x325aa0,0x1cd6c1,0x42a6e0,0x2e92fb,0x5292e,0x3cc960,0x26d557,0x4cd4a0,0x34d550,0x215553,0x4656a0,0x30a6d0,0x1aa5d1,0x4092b0,0x2aa5b,0x50a950,0x38b2a0,0x23b2a5,0x48ad50,0x344da0,0x1ccba1,0x42a570,0x2e52f9,0x545270,0x3c693,0x266b37,0x4c6aa0,0x36ab50,0x205753,0x464b60,0x30a67c,0x56a2e0,0x3ed160,0x28e968,0x4ed4a,0x38daa0,0x225ea5,0x4856d0,0x344ae0,0x1f85d2,0x42a2d0,0x2cd17a,0x52aa50,0x3cb520,0x24d74,0x4aada0,0x3655d0,0x2253b3,0x4645b0,0x30a2b0,0x1ba2b1,0x40aa50,0x28b559,0x4e6b20,0x38ad6,0x255365,0x489370,0x344570,0x1ea573,0x4452b0,0x2c6a6a,0x50d950,0x3c5aa0,0x27aac7,0x4aa6e,0x3652e0,0x20cae3,0x46a560,0x2ed2bb,0x54d2a0,0x3ed550,0x2a5ad9,0x4e56a0,0x38a6d0,0x2455d,0x4a52b0,0x32a8d0,0x1ce552,0x42b2a0,0x2cb56a,0x50ad50,0x3c4da0,0x26a7a6,0x4ca570,0x3651b,0x21a174,0x466530,0x316a9c,0x545aa0,0x3eab50,0x2a2bd9,0x502b60,0x38a370,0x2452e5,0x48d160],
  TK15 = [0x32e4b0,0x1c7523,0x40daa0,0x2d5b4b,0x5256d0,0x3c2ae0,0x26a3d7,0x4ca2d0,0x36d150,0x1ed95,0x44b520,0x2eb69c,0x54ada0,0x3e55d0,0x2b25b9,0x5045b0,0x3aa2b0,0x22aab5,0x48a950,0x32b52,0x1ceaa1,0x40ab60,0x2c55bc,0x524b70,0x3e4570,0x265377,0x4c52b0,0x366950,0x216954,0x445aa,0x2eab5c,0x54a6e0,0x404ae0,0x28a5e8,0x4ea560,0x38d2a0,0x22eaa6,0x46d550,0x3256a0,0x1d95a,0x4295d0,0x2c4afb,0x5249b0,0x3ca4d0,0x26d2d7,0x4ab2a0,0x34b550,0x205d54,0x462da0,0x2e95b,0x1b1571,0x4049b0,0x2aa4f9,0x4e64b0,0x386a90,0x22aea6,0x486b50,0x322b60,0x1caae2,0x42937,0x2f496b,0x50c960,0x3ae4d0,0x266b27,0x4adaa0,0x345ad0,0x2036d3,0x4626e0,0x3092e0,0x18d2d,0x3ec950,0x28d4d9,0x4eb4a0,0x36b690,0x2355a6,0x4855b0,0x3425d0,0x1ca5b2,0x4292b0,0x2ca97,0x526950,0x3a74a0,0x24b5a8,0x4aab60,0x3653b0,0x202b74,0x462570,0x3052b0,0x1ad2b1,0x3e695,0x286ad9,0x4e5aa0,0x38ab50,0x224ed5,0x484ae0,0x32a370,0x1f44e3,0x40d2a0,0x2bd94b,0x50b550],
  TK16 = [0x3c56a0,0x2497a7,0x4a95d0,0x364ae0,0x20a9b4,0x44a4d0,0x2ed250,0x19aaa1,0x3eb550,0x2856d,0x4e2da0,0x3895b0,0x244b75,0x484970,0x32a4b0,0x1cb4b4,0x426a90,0x2aad5c,0x505b50,0x3c2b6,0x2695e8,0x4a92f0,0x364970,0x206964,0x44d4a0,0x2cea5c,0x52d690,0x3e56d0,0x2b2b5a,0x4e26e,0x3892e0,0x22cad6,0x48c950,0x30d4a0,0x1af4a2,0x40b590,0x2c56dc,0x5055b0,0x3c25d0,0x2693b,0x4c92b0,0x34a950,0x1fb155,0x446ca0,0x2ead50,0x192b61,0x3e4bb0,0x2a25f9,0x502570,0x3852b,0x22aaa6,0x46e950,0x326aa0,0x1abaa3,0x40ab50,0x2c4b7b,0x524ae0,0x3aa570,0x2652d7,0x4ad26,0x34d950,0x1e5d55,0x4456a0,0x2e96d0,0x1a55d2,0x3e4ae0,0x28a4fa,0x4ea4d0,0x38d250,0x20d69,0x46b550,0x3235a0,0x1caba2,0x4095b0,0x2d49bc,0x524970,0x3ca4b0,0x24b2b8,0x4a6a50,0x346d4,0x1fab54,0x442ba0,0x2e9370,0x2e52f2,0x544970,0x3c64e9,0x60d4a0,0x4aea50,0x373aa6,0x5a56d,0x462b60,0x3185e3,0x5692e0,0x3ec97b,0x64a950,0x4ed4a0,0x38daa8,0x5cb550,0x4856b0,0x342da4],
  TK17 = [0x58a5d0,0x4292d0,0x2cd2b2,0x52a950,0x3cb4d9,0x606aa0,0x4aad50,0x365756,0x5c4ba0,0x44a5b,0x314573,0x5652b0,0x41a94b,0x62e950,0x4e6aa0,0x38ada8,0x5e9b50,0x484b60,0x32aae4,0x58a4f,0x445260,0x2bd262,0x50d550,0x3d5a9a,0x6256a0,0x4a96d0,0x3749d6,0x5c49e0,0x46a4d0,0x2ed4d,0x54d250,0x3ed53b,0x64b540,0x4cb5a0,0x3995a8,0x5e95b0,0x4a49b0,0x32a974,0x58a4b0,0x42aa5,0x2cea51,0x506d40,0x3aadbb,0x622b60,0x4c9370,0x364af6,0x5c4970,0x4664b0,0x3074a3,0x52da5,0x3e6b5b,0x6456d0,0x502ae0,0x3893e7,0x5e92e0,0x48c960,0x33d155,0x56d4a0,0x40da50,0x2d355,0x5256a0,0x3aa6fa,0x6225d0,0x4c92d0,0x36aab6,0x5aa950,0x44b4a0,0x2ebaa4,0x54ad50,0x3f55a,0x644ba0,0x4ea5b0,0x3b5278,0x5e52b0,0x486930,0x327555,0x586aa0,0x40ab50,0x2c5b52,0x524b6,0x3da56a,0x60a4f0,0x4c5260,0x34ea66,0x5ad530,0x445aa0,0x2eb6a3,0x5496d0,0x404ae0,0x28c9d,0x4ea4d0,0x38d2d8,0x5eb250,0x46b520,0x31d545,0x56ada0,0x4295d0,0x2c55b2,0x5249b0,0x3ca4f9],
  TK18 = [0x62a4b0,0x4caa50,0x37b457,0x5c6b40,0x46ada0,0x305b64,0x569370,0x424970,0x2cc971,0x5064b,0x3a6aa8,0x5eda50,0x4a5aa0,0x32aec5,0x58a6e0,0x4492f0,0x3052e2,0x52c960,0x3dd49a,0x62d4a,0x4cd550,0x365b57,0x5c56a0,0x46a6d0,0x3295d4,0x5692d0,0x40a95c,0x2ad4b0,0x50b2a0,0x38b5a,0x5ead50,0x4a4da0,0x34aba4,0x58a570,0x4452b0,0x2eb273,0x546930,0x3c6abb,0x626aa0,0x4cab5,0x394b57,0x5c4b60,0x46a570,0x3252e4,0x56d160,0x3ee93c,0x64d520,0x4edaa0,0x3b5b29,0x5e56d,0x4a4ae0,0x34a5d5,0x5aa2d0,0x42d150,0x2cea52,0x52b520,0x3cd6ab,0x60ada0,0x4c55d0,0x384bb,0x5e45b0,0x46a2b0,0x30d2b4,0x56aa50,0x41b52c,0x646b20,0x4ead60,0x3a55e9,0x609370,0x4a457,0x34a575,0x5a52b0,0x446a50,0x2d5a52,0x525aa0,0x3dab4b,0x62a6e0,0x4c92e0,0x36c6e6,0x5ca56,0x46d4a0,0x2eeaa5,0x54d550,0x4056a0,0x2ad5a1,0x4ea5d0,0x3b52d9,0x6052b0,0x4aa950,0x32d55,0x58b2a0,0x42b550,0x2e6d52,0x524da0,0x3da5cb,0x62a570,0x4e51b0,0x36a977,0x5c6530,0x466a90],
  TK19 = [0x30baa3,0x56ab50,0x422ba0,0x2cab61,0x52a370,0x3c51e8,0x60d160,0x4ae4b0,0x376926,0x58daa0,0x445b50,0x3116d2,0x562ae0,0x3ea2e0,0x28e2d2,0x4ec950,0x38d556,0x5cb520,0x46b690,0x325da4,0x5855d0,0x4225d0,0x2ca5b3,0x52a2b0,0x3da8b7,0x60a950,0x4ab4a0,0x35b2a5,0x5aad50,0x4455b0,0x302b74,0x562570,0x4052f9,0x6452b0,0x4e6950,0x386d56,0x5e5aa0,0x46ab50,0x3256d4,0x584ae0,0x42a570,0x2d4553,0x50d2a0,0x3be8a7,0x60d550,0x4a5aa0,0x34ada5,0x5a95d0,0x464ae0,0x2eaab4,0x54a4d0,0x3ed2b8,0x64b290,0x4cb550,0x385757,0x5e2da0,0x4895d0,0x324d75,0x5849b0,0x42a4b0,0x2da4b3,0x506a90,0x3aad98,0x606b50,0x4c2b60,0x359365,0x5a9370,0x464970,0x306964,0x52e4a0,	0x3cea6a,0x62da90,0x4e5ad0,0x392ad6,0x5e2ae0,0x4892e0,0x32cad5,0x56c950,0x40d4a0,0x2bd4a3,0x50b690,0x3a57a7,0x6055b0,0x4c25d0,0x3695b5,0x5a92b0,0x44a950,0x2ed954,0x54b4a0,0x3cb550,0x286b52,0x4e55b0,0x3a2776,0x5e2570,0x4852b0,0x32aaa5,0x56e950,0x406aa0,0x2abaa3,0x50ab50],
  TK20 = [0x3c4bd8,0x624ae0,0x4ca570,0x3854d5,0x5cd260,0x44d950,0x315554,0x5656a0,0x409ad0,0x2a55d2,0x504ae0,0x3aa5b6,0x60a4d0,0x48d250,0x33d255,0x58b540,0x42d6a0,0x2cada2,0x5295b0,0x3f4977,0x644970,0x4ca4b0,0x36b4b5,0x5c6a50,0x466d50,0x312b54,0x562b60,0x409570,0x2c52f2,0x504970,0x3a6566,0x5ed4a0,0x48ea50,0x336a95,0x585ad0,0x442b60,0x2f86e3,0x5292e0,0x3dc8d7,0x62c950,0x4cd4a0,0x35d8a6,0x5ab550,0x4656a0,0x31a5b4,0x5625d0,0x4092d0,0x2ad2b2,0x50a950,0x38b557,0x5e6ca0,0x48b550,0x355355,0x584da0,0x42a5b0,0x2f4573,0x5452b0,0x3ca9a8,0x60e950,0x4c6aa0,	0x36aea6,0x5aab50,0x464b60,0x30aae4,0x56a570,0x405260,0x28f263,0x4ed940,0x38db47,0x5cd6a0,0x4896d0,0x344dd5,0x5a4ad0,0x42a4d0,0x2cd4b4,0x52b250,0x3cd558,0x60b540,0x4ab5a0,0x3755a6,0x5c95b0,0x4649b0,0x30a974,0x56a4b0,0x40aa50,0x29aa52,0x4e6d20,0x39ad47,0x5eab60,0x489370,0x344af5,0x5a4970,0x4464b0,0x2c74a3,0x50ea50,0x3d6a58,0x6256a0,0x4aaad0,0x3696d5,0x5c92e0],
  TK21 = [0x46c960,0x2ed954,0x54d4a0,0x3eda50,0x2a7552,0x4e56a0,0x38a7a7,0x5ea5d0,0x4a92b0,0x32aab5,0x58a950,0x42b4a0,0x2cbaa4,0x50ad50,0x3c55d9,0x624ba0,0x4ca5b0,0x375176,0x5c5270,0x466930,0x307934,0x546aa0,0x3ead50,0x2a5b52,0x504b60,0x38a6e6,0x5ea4e0,0x48d260,0x32ea65,0x56d520,0x40daa0,0x2d56a3,0x5256d0,0x3c4afb,0x6249d0,0x4ca4d0,0x37d0b6,0x5ab250,0x44b520,0x2edd25,0x54b5a0,0x3e55d0,0x2a55b2,0x5049b0,0x3aa577,0x5ea4b0,0x48aa50,0x33b255,0x586d20,0x40ad60,0x2d4b63,0x525370,0x3e49e8,0x60c970,0x4c54b0,0x3768a6,0x5ada50,0x445aa0,0x2fa6a4,0x54aad0,0x4052e0,0x28d2e3,0x4ec950,0x38d557,0x5ed4a0,0x46d950,0x325d55,0x5856a0,0x42a6d0,0x2c55d4,0x5252b0,0x3ca9b8,0x62a930,0x4ab490,0x34b6a6,0x5aad50,0x4655a0,0x2eab64,0x54a570,0x4052b0,0x2ab173,0x4e6930,0x386b37,0x5e6aa0,0x48ad50,0x332ad5,0x582b60,0x42a570,0x2e52e4,0x50d160,0x3ae958,0x60d520,0x4ada90,0x355aa6,0x5a56d0,0x462ae0,0x30a9d4,0x54a2d0,0x3ed150,0x28e952],
  TK22 = [0x4eb520,0x38d727,0x5eada0,0x4a55b0,0x362db5,0x5a45b0,0x44a2b0,0x2eb2b4,0x54a950,0x3cb559,0x626b20,0x4cad50,0x385766,0x5c5370,0x484570,0x326574,0x5852b0,0x406950,0x2a7953,0x505aa0,0x3baaa7,0x5ea6d0,0x4a4ae0,0x35a2e5,0x5aa550,0x42d2a0,0x2de2a4,0x52d550,0x3e5abb,0x6256a0,0x4c96d0,0x3949b6,0x5e4ab0,0x46a8d0,0x30d4b5,0x56b290,0x40b550,0x2a6d52,0x504da0,0x3b9567,0x609570,0x4a49b0,0x34a975,0x5a64b0,0x446a90,0x2cba94,0x526b50,0x3e2b60,0x28ab61,0x4c9570,0x384ae6,0x5cd160,0x46e4a0,0x2eed25,0x54da90,0x405b50,0x2c36d3,0x502ae0,0x3a93d7,0x6092d0,0x4ac950,0x32d556,0x58b4a0,0x42b690,0x2e5d94,0x5255b0,0x3e25fa,0x6425b0,0x4e92b0,0x36aab6,0x5c6950,0x4674a0,0x31b2a5,0x54ad50,0x4055a0,0x2aab73,0x522570,0x3a5377,0x6052b0,0x4a6950,0x346d56,0x585aa0,0x42ab50,0x2e56d4,0x544ae0,0x3ca570,0x2864d2,0x4cd260,0x36eaa6,0x5ad550,0x465aa0,0x30ada5,0x5695d0,0x404ad0,0x2aa9b3,0x50a4d0,0x3ad2b7,0x5eb250,0x48b540,0x33d556],
  holiday = '', namAL = "", chinam = "",PI = Math.PI, camchithang = "", giohoangdao = "", holidaysolar = "", lichgio = "", holidaylunar = "", vismm = [], villm = [], dd = date.getDate(), dddd = date.getDay(), yyyy = date.getFullYear(), mm = date.getMonth(), act = date.getDay();
if(act==0) act = 7;
var currdate = (new Date()).toLocaleDateString('en-GB');
var ly = +Intl.DateTimeFormat("zh-TW-u-ca-chinese", { year: "numeric" }).format(date).match(/\d+/)[0],
  lm = +Intl.DateTimeFormat("zh-TW-u-ca-chinese", { month: "numeric" }).format(date).match(/\d+/)[0],
  ld = +Intl.DateTimeFormat("zh-TW-u-ca-chinese", { day: "numeric" }).format(date).match(/\d+/)[0];
function INT(d) { return Math.floor(d); }
var a = INT((14 - mm) / 12), y = yyyy+4800-a, m = (mm+1)+12*a-3, lyyyy = 2000 + (ly - 17),jd = dd + INT((153*m+2)/5) + 365*y + INT(y/4) - INT(y/100) + INT(y/400) - 32045;
function LunarDate(dd, mm, yy, leap, jd) { this.day = dd; this.month = mm; this.year = yy; this.leap = leap; this.jd = jd;}
function jdn(dd, mm, yy) {
  var a = INT((14 - mm) / 12); var y = yy+4800-a; var m = mm+12*a-3; var jd = dd + INT((153*m+2)/5) + 365*y + INT(y/4) - INT(y/100) + INT(y/400) - 32045;
  if (jd < 2299161) { jd = dd + INT((153*m+2)/5) + 365*y + INT(y/4) - 32083; }
  return jd;
}
function jdn2date(jd) {
  var Z = jd, A, alpha, B, C, D, E, dd, mm, yyyy, F;
  if (Z < 2299161){ A = Z;} else { alpha = INT((Z-1867216.25)/36524.25); A = Z + 1 + alpha - INT(alpha/4);}
  B = A + 1524; C = INT( (B-122.1)/365.25); D = INT( 365.25*C ); E = INT( (B-D)/30.6001 ); dd = INT(B - D - INT(30.6001*E));
  if (E < 14) { mm = E - 1;} else { mm = E - 13;}
  if (mm < 3) { yyyy = C - 4715; } else { yyyy = C - 4716; }
  return new Array(dd, mm, yyyy, jd);
}
function decodeLunarYear(yy, k) {
  var monthLengths = new Array(29, 30), regularMonths = new Array(12), offsetOfTet, leapMonth, leapMonthLength, solarNY, currentJD, j, mm, ly = new Array();
  offsetOfTet = k >> 17; leapMonth = k & 0xf; leapMonthLength = monthLengths[k >> 16 & 0x1]; solarNY = jdn(1, 1, yy); currentJD = solarNY+offsetOfTet; j = k >> 4;
  for(var i = 0; i < 12; i++) { regularMonths[ 12 - i - 1] = monthLengths[j & 0x1]; j >>= 1; }
  if (leapMonth == 0) {
    for(var mm = 1; mm <= 12; mm++) { ly.push(new LunarDate(1, mm, yy, 0, currentJD)); currentJD += regularMonths[mm-1]; }
  } else {
    for(var mm = 1; mm <= leapMonth; mm++) { ly.push(new LunarDate(1, mm, yy, 0, currentJD)); currentJD += regularMonths[mm-1]; }
    ly.push(new LunarDate(1, leapMonth, yy, 1, currentJD)); currentJD += leapMonthLength;
    for(var mm = leapMonth+1; mm <= 12; mm++) { ly.push(new LunarDate(1, mm, yy, 0, currentJD)); currentJD += regularMonths[mm-1]; }
  }
  return ly;
}
function getYearInfo(yyyy) {
  var yearCode;
  if (yyyy < 1300) { yearCode = TK13[yyyy - 1200];
  } else if (yyyy < 1400) {yearCode = TK14[yyyy - 1300];
  } else if (yyyy < 1500) {yearCode = TK15[yyyy - 1400];
  } else if (yyyy < 1600) {yearCode = TK16[yyyy - 1500];
  } else if (yyyy < 1700) {yearCode = TK17[yyyy - 1600];
  } else if (yyyy < 1800) {yearCode = TK18[yyyy - 1700];
  } else if (yyyy < 1900) {yearCode = TK19[yyyy - 1800];
  } else if (yyyy < 2000) {yearCode = TK20[yyyy - 1900];
  } else if (yyyy < 2100) {yearCode = TK21[yyyy - 2000];
  } else {yearCode = TK22[yyyy - 2000];
  }
  return decodeLunarYear(yyyy, yearCode);
}
var FIRST_DAY = jdn(31, 1, 1200), LAST_DAY = jdn(31, 12, 2199);
function findLunarDate(jd, ly) {
  if (jd > LAST_DAY || jd < FIRST_DAY || ly[0].jd > jd) { return new LunarDate(0, 0, 0, 0, jd); }
  var i = ly.length-1; while (jd < ly[i].jd) { i--; }
  var off = jd - ly[i].jd; ret = new LunarDate(ly[i].day+off, ly[i].month, ly[i].year, ly[i].leap, jd);
  return ret;
}
function getLunarDate(dd, mm, yyyy) {
  var ly, jd;
  if (yyyy < 1200 || 2199 < yyyy) { return new LunarDate(0, 0, 0, 0, 0); }
  ly = getYearInfo(yyyy); jd = jdn(dd, mm, yyyy);
  if (jd < ly[0].jd) { ly = getYearInfo(yyyy - 1); }
  return findLunarDate(jd, ly);
}
function getSolarDate(dd, mm, yyyy) {
  if (yyyy < 1200 || 2199 < yyyy) { return new LunarDate(0, 0, 0, 0, 0); }
  var ly = getYearInfo(yyyy), lm = ly[mm-1];
  if (lm.month != mm) { lm = ly[mm]; }
  var ld = lm.jd + dd - 1;
  return jdn2date(ld);
}
function checkHolidayLunar(nn, tt) {
  for (var i = 0; i < lunar.length; i++) {
    if (lunar[i].n === nn && lunar[i].t === tt) { holidaylunar = lunar[i].l; }
  }
  return holidaylunar
}
function getAmToDuong(dd,mm){
  var timeDiff,timeDiffInSecond,numday,nd,sd,n,yy = yyyy;
  if(mm < lm){ yy = parseInt(yy) + 1; }
  if(mm == lm && dd < ld){ yy = parseInt(yy) + 1; }
  sd = getSolarDate(dd, mm, yy);
  const date1 = new Date(), date2 = new Date(sd[1]+"/"+sd[0]+"/"+sd[2]); timeDiff = date2 - date1; timeDiffInSecond = Math.floor(timeDiff / 1000 * 60); numday = Math.floor(timeDiffInSecond / 60 / 60 / 60 / 24 ); nd = sd[0] + "/" + sd[1] + "/" + sd[2]; n = thu[date2.getDay()];
  return new Array(nd,numday+1,n);
}
function getNgayGio(nn, tt) {
  for (var j = 0; j < NGAYGIO.length; j++) {
    var css = '', nd = getAmToDuong(NGAYGIO[j].n,NGAYGIO[j].t);
    if(nd[1] == 0){ css = "class='today'"; } else if ( nd[1] == 1 || nd[1] == 2 || nd[1] == 3) { css = "class='near'"; }
    lichgio += "<line "+ css +"><div>"+NGAYGIO[j].a +"</div><div>"+NGAYGIO[j].n +"/"+NGAYGIO[j].t +"</div><div>"+nd[0]+"</div><div>" + nd[2] + "</div><div>" + nd[1] + "</div></line>";
  }
  return lichgio
}
function getGioHoangDao(jd) {
  var chiOfDay = (jd+1) % 12, gioHD = gio_hd[chiOfDay % 6]; // same values for Ty' (1) and Ngo. (6), for Suu and Mui etc.
  for(var i = 0; i < 12; i++) {
    if(gioHD.charAt(i) == '1') { giohoangdao += '<gio>' + chi[i] + '( <tl>'+(i*2+23)%24+'-'+(i*2+1)%24+' </tl>)</gio>'; }
  }
  return giohoangdao;
}

lichgio = getNgayGio(); holidaylunar = checkHolidayLunar(ld, lm);
if ( holidaylunar != "") { holiday = '<div class="b01"><ho>' + holidaylunar + '</ho></div>'; }
vismm = "Tháng " + vimm[mm]; villm = "Tháng " + vimm[lm - 1]; namAL = can [(ly - 1) % 10] + ' ' + chi [(ly + 59) % 12]; camchithang += can[(lyyyy*12+lm+3) % 10] + " " + chi[(lm+1)%12]; giohoangdao = getGioHoangDao(jd);

this.content.innerHTML = `
<div class="container">
	<div class="b01"><cot><ti>Dương Lịch</ti><ngay>${dd}</ngay><thang>${vismm}</thang><nam>${yyyy}</nam></cot><cot><ti>Âm Lịch</ti><ngay>${ld}</ngay><thang>${villm} <ta>(${camchithang})<ta></thang><nam>${chinam}Năm ${namAL}</nam></cot></div>
	${holiday}
	<div class="b01"><hline><div>Người</div><div>Ngày mất</div><div>Ngày giỗ</div><div>Thứ Ngày</div><div>Số Ngày</div></hline>${lichgio}</div>
	<div class="b01"><div class="ghd"><gio>GIỜ HOÀNG ĐẠO :</gio>${giohoangdao} </div><div>
	<div class="footer"></div>
</div>
<style>
  body{font-family: arial;}
  .container{margin: auto;position: relative;background:none;}
  .b01{clear:both;padding-top:10px}
	ho{text-align:center;width:100%;display:block;color: var(--paper-item-icon-active-color);font-size:1.5rem;}
  cot{float:left;width:50%;text-align:center} cot ngay{display:block; color: var(--sidebar-selected-icon-color);font-size:4rem;} cot thang{display:block ;font-size:1.4rem;} cot thang ta{font-size:1.1rem;} cot nam{display:block ;font-size:1.4rem;}
	hline {width:100%;background-color: var(--primary-text-color) ;height:30px;display:block; line-height:30px;text-align:center;color: #fff} hline div{width:20%;display:inline-block} hline div:first-child{width:25%} hline div:last-child{width:15%}
  line{width:100%;border-bottom:2px solid var(--primary-background-color); display:block; line-height:25px;font-size:1.2rem;} line div {color: var(--sidebar-selected-icon-color) ;width:20%;text-align:center;display:inline-block} line div:first-child{width:25%} line div:last-child{width:15%} line:last-child {border-bottom:2px solid var(--primary-text-color)} line.today div{background-color: var(--sidebar-selected-icon-color); color:#fff } line.near div{background-color: var(--paper-item-icon-active-color); color:#fff } 
	.ghd{text-align:center} .ghd gio{margin:2px;display:inline-block; height:20px} .ghd tl{color: var(--paper-item-icon-active-color)}
  .container .footer{font-size: 85%;border-top:solid #e6e6e6;color: #838383;text-align: right}
</style>
`;

}

setConfig(config) { }
// The height of your card. Home Assistant uses this to automatically
// distribute all cards over the available columns.
getCardSize() { return 4; }
}
customElements.define(‘lich-dam-gio’, LichDamGio);

1 Like

Bạn hướng dẫn áp dụng cái này vào HASS vói.

Chào bạn,
Bạn có thể hướng dẫn add vào hass được không?
Mình đang dùng bản của bạn Tào Linh nhưng đang bị lỗi do tháng 2 năm nay nhuận. Ngày giỡ đếm ngược đến 1 ngày trong tháng 2 đang bị âm

Guys, this is an English language forum: model: How to help us help you - or How to ask a good question