tikismoke

tikismoke

Dell R710 self-hosting.
Plcbus,onewire,teleinfo,zwave,esphome,tasmota,ubiquiti,karotz,nabaztag,mir:ror,Xee,nut,klf200,kodi,adguard,pihole,motioneye,withings,siri,google,mqtt & nodered.