Thêm thiết bị zigbee

tôi muốn thêm thiết bị zigbee vào hass. thì tôi cần làm những điều j

Bạn có thể nhận được trợ giúp nếu bạn đăng câu hỏi của mình bằng tiếng Anh

1 Like

Welcome to the forum.

This forum uses the English language to enable effective moderation and to be inclusive of the majority of users.
Please edit and translate your post to English. On-line translators are acceptable if you do not speak English.

Chào mừng bạn đến với biểu mẫu.

Diễn đàn này sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để cho phép kiểm duyệt hiệu quả và bao gồm đa số người dùng.
Vui lòng chỉnh sửa và dịch bài đăng của bạn sang tiếng Anh. Người dịch trực tuyến được chấp nhận nếu bạn không nói tiếng Anh.